top of page

Onze

Expertises

Een greep uit onze expertises

ASFALT
ONDERZOEKEN
.

Asfalt leent zich bijzonder goed voor hergebruik in de keten: het kan in principe voor honderd procent als wegenbouwmateriaal worden hergebruikt met behoud van de oorspronkelijke eigenschappen. Dat bespaart grondstoffen en voorkomt dat vrijgekomen materiaal moet worden opgeslagen of vernietigd.

 

Door het uitvoeren van een asfaltonderzoek wordt inzicht verkregen in de totale constructieopbouw en teerhoudendheid van het asfalt. Infra Advies Twente kan voor u een compleet asfaltonderzoek uit te voeren conform CROW-publicatie 210, zodat het af te voeren asfalt geaccepteerd wordt bij een erkend verwerker. Een dergelijk onderzoek bestaat uit het boren van asfaltkernen, het verrichten van PAK-marker testen en het uitvoeren van verificatie analyses.

Asfaltboringen

Wij kunnen van zowel oude asfaltlagen als nieuw aangebrachte asfaltlagen de diktes bepalen van de verschillende asfaltmengsels. De bepaling van de laagdiktes gebeurt van door ons zelf geboorde kernen en wordt uitgevoerd in ons eigen laboratorium

PAK- en DLC analyses

Voor de bepaling van teer in asfalt, welke volgens de DLC of HPLC analyse uitgevoerd moet worden, maken we gebruik van gecertificeerde instellingen.

Advies

Mocht u twijfels hebben aan de verdichtingsgraad of holle ruimte en wilt u volgens uw eigen kwaliteitshandboek de verdichting of de holle ruimte van het asfalt controleren, dan kunnen wij u daarbij helpen.

Expertises- Asfaltonderzoeken

VGD-METINGEN.

Valgewichtdeflectiemetingen worden uitgevoerd om de draagkrachteigenschappen van een verhardingsconstructie, zandbed en ondergrond te bepalen. Uit de meetresultaten kan informatie worden ingewonnen over de stijfheidsopbouw en de structurele conditie van de constructie. Mede op basis van verkeersdata en laagopbouw van de wegverharding kunnen conclusies worden getrokken over de restlevensduur van de verharding. Bij ontoereikende restlevensduur kan de benodigde versterkingsmaatregel worden bepaald.

 

Het principe van de valgewichtdeflectiemeting bestaat uit het meten van de doorbuiging van een verharding. De valgewichtdeflectiemeter simuleert een wielbelasting overeenkomstig met voorbijrijdende vrachtwagen. De belasting door vrachtwagens is de maatgevende schadefactor voor verhardingsconstructies. 

Restlevensduur bepaling

Met de verzamelde gegevens van de valgewichtdeflectiemeter en de resultaten van het boorkern onderzoek kan er gerekend worden. wij beschikken over de juiste software en kennis om een goede inschatting te geven van de restlevensduur van de constructie.

Advies

Nadat het rekenwerk verricht is worden alle resultaten overzichtelijk weergegeven in een rapportage. In deze rapportage wordt aan de hand van de uit te voeren schouw, de verzamelde resultaten en de berekening een begrijpelijk advies opgesteld 

Expertises - VGD

VERHARDINGS
ADVIES
.

Infra Advies Twente is gespecialiseerd in het opstellen van praktische verhardingsadviezen. Op basis van de door ons verzamelde gegevens als constructieopbouw, draagkrachtgegevens van de ondergrond en fundering en stijfheidsmodulus van de (asfalt)constructie wordt in combinatie met de verkeersgegevens een restlevensduur berekening uitgevoerd om de constructieve restlevensduur te bepalen. Op basis van een schouw/visuele inspectie van het wegvak wordt de functionele restlevensduur vastgesteld. Op basis van de constructieve en functionele restlevensduur wordt een praktisch verhardingsadvies opgesteld, waarbij goed wordt gekeken naar hergebruikmogelijkheden van de huidige verhardingsconstructie.

VERDICHTINGS
CONTROLES
.

Om verzakkingen te voorkomen dient de fundering zo goed mogelijk aangebracht worden, om te toetsen wat de kwaliteit van de fundering is wordt de verdichting van een zand- en of puinbaan gecontroleerd. wij kunnen deze controles geheel onafhankelijk verzorgen. Alle metingen worden ingemeten en conform de Standaard RAW Bepalingen gerapporteerd.

Steek-ring controle

Nucleaire verdichtingsmetingen

Grindmethode

Met behulp van een steekring wordt een monster genomen in het veld, vervolgens wordt in ons laboratorium de droge dichtheid van het monster bepaald.

Bij het nucleair meten wordt gebruik gemaakt van ons nucleaire toestel, de gemeten dichtheid en vochtpercentage worden getoetst aan de EPD en vochtbepaling die in ons laboratorium wordt bepaald.

middels deze methode kan er zonder gevaarlijke stoffen gewerkt worden. Door een hoeveelheid funderingsmateriaal te vervangen door grind waarvan de volumieke massa van bekend is.

Expertises Verhardingsadvies
Expertises Vedichtinscontroles

FUNDERING.

Laagdikte

bepaling

Wij kunnen van zowel oude asfaltlagen als nieuw aangebrachte asfaltlagen de diktes bepalen van de verschillende asfaltmengsels. De bepaling van de laagdiktes gebeurt van door ons zelf geboorde kernen en wordt uitgevoerd in ons eigen laboratorium

Teer

onderzoek

Voor de bepaling van teer in asfalt, welke volgens de DLC of HPLC analyse uitgevoerd moet worden, maken we gebruik van gecertificeerde instellingen.

Verdichtings

graad

Mocht u twijfels hebben aan de verdichtingsgraad of holle ruimte en wilt u volgens uw eigen kwaliteitshandboek de verdichting of de holle ruimte van het asfalt controleren, dan kunnen wij u daarbij helpen.

ADVIES.

Laagdikte

bepaling

Wij kunnen van zowel oude asfaltlagen als nieuw aangebrachte asfaltlagen de diktes bepalen van de verschillende asfaltmengsels. De bepaling van de laagdiktes gebeurt van door ons zelf geboorde kernen en wordt uitgevoerd in ons eigen laboratorium

Teer

onderzoek

Voor de bepaling van teer in asfalt, welke volgens de DLC of HPLC analyse uitgevoerd moet worden, maken we gebruik van gecertificeerde instellingen.

Verdichtings

graad

Mocht u twijfels hebben aan de verdichtingsgraad of holle ruimte en wilt u volgens uw eigen kwaliteitshandboek de verdichting of de holle ruimte van het asfalt controleren, dan kunnen wij u daarbij helpen.

VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Neem gerust contact met ons op.

bottom of page